1. Od 2008 roku nasza Stacja – realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U Nr 147, poz. 1033) -  prowadzi badania monitoringowe:

  • azotu mineralnego w oparciu o 307 wytypowanych reprezentatywnych punktów monitoringowych dla potrzeb realizacji przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej. Liczba punktów, zlokalizowanych w każdej gminie, zależy od obsady zwierząt w DJP i wynosi 1-4pkt w poszczególnych gminach. Częstotliwość badań: wiosna i jesień każdego roku. Badania dotyczą gleb z poziomów: 0 – 30, 31 – 60 i 61 – 90 cm;
  • zawartości fosforu przyswajalnego w glebie. Częstotliwość badań – raz na 4 lata, jesienią, wszystkie 307 punktów;
  • siarki siarczanowej i ogólnej w glebie - w 93 punktach, pobierane wiosną i jesienią każdego roku, z poziomu  0 – 30 cm; - badania zakończone
  • azotanów i fosforanów w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby – w 103 punktach. Częstotliwość badań: wiosna i jesień każdego roku;

Wyniki badań monitoringowych przekazywane są do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, która gromadzi je i przekazuje do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, instytutów resortowych (IUNG-PIB i IMUZ – obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z s. w Falentach) oraz przedkłada informację o przekazaniu baz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Pobieranie próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.