zgodnie z art. 18  Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.o nawozach i nawożeniu.


1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych,

2. Doradztwo w sprawach nawożenia,

3. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

4. Wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin i nawozów

   oraz prawidłowym stosowaniu nawozów,

5.Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4;

6.Tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz

   zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu;

7. Ponadto Stacja:
  • zgodnie z art.18 pkt. 3, 4 i 5 w/w ustawy Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza opiniuje odpłatnie plany nawożenia dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji Stacja dokonuje badań laboratoryjnych i wydaje zaświadczenia o nie przekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych azotanów i metali ciężkich (kadmu i ołowiu);

 Inne zadania wykonywane przez Stację

1. Od 2008 roku nasza Stacja – realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U Nr 147, poz. 1033) -  prowadzi badania monitoringowe:

  • azotu mineralnego w oparciu o 307 wytypowanych reprezentatywnych punktów monitoringowych dla potrzeb realizacji przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej. Liczba punktów, zlokalizowanych w każdej gminie, zależy od obsady zwierząt w DJP i wynosi 1-4pkt w poszczególnych gminach. Częstotliwość badań: wiosna i jesień każdego roku. Badania dotyczą gleb z poziomów: 0 – 30, 31 – 60 i 61 – 90 cm;
  • zawartości fosforu przyswajalnego w glebie. Częstotliwość badań – raz na 4 lata, jesienią, wszystkie 307 punktów;
  • siarki siarczanowej i ogólnej w glebie - w 93 punktach, pobierane wiosną i jesienią każdego roku, z poziomu  0 – 30 cm; - badania zakończone
  • azotanów i fosforanów w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby – w 103 punktach. Częstotliwość badań: wiosna i jesień każdego roku;

Wyniki badań monitoringowych przekazywane są do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, która gromadzi je i przekazuje do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, instytutów resortowych (IUNG-PIB i IMUZ – obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z s. w Falentach) oraz przedkłada informację o przekazaniu baz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Pobieranie próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.