Zamawianie badań za pośrednictwem specjalisty terenowego /zalecane/

 • Specjaliści Stacji organizują badania bezpośrednio we wsiach i w gospodarstwach: dostarczają sprzęt (woreczki, laski, druki szkiców pól), udzielają instruktażu i pomocy w sporządzeniu szkiców pól, ustalają termin i miejsce odbioru prób oraz, z upoważnienia dyrektora Stacji, pobierają opłatę za badania /FV lub paragon fiskalny/.
 • Badania na zgłoszenie grup rolników dla różnych potrzeb (do opracowania programów rolno- środowiskowych, nawożenie i wapnowanie): grupa rolników lub sołtys zbiera chętnych i zgłasza do najbliższego specjalisty terenowego - (patrz wykaz i telefony)
 • Gospodarstwa wielkoobszarowe uzgadniają badania z najbliższym specjalistą terenowym
 • Potrzeby badań interwencyjnych wynikających z niewłaściwego wzrostu roślin, objawów niedoboru składników lub z problemów żywieniowych w produkcji zwierzęcej realizowane są na bieżąco po ich zgłoszeniu.

Przy pobieraniu próbek do badań należy:

 1. Sporządzić ZAMÓWIENIE BADAŃ  z położeniem poszczególnych pól przeznaczonych do badań wraz z otoczeniem (drogi, grunty sąsiadów i inne punkty odniesienia) – na druku, którego wypełniony wzór i druk do wykorzystania znajduje się w dziale „Druki". Rolnicy posiadający wypisy z rejestru gruntów mogą wykorzystać je do lokalizacji badanych pól. W gospodarstwach wielkoobszarowych lokalizacji poszczególnych prób dokonuje się na mapie użytkowych gruntów.
  Na poszczególnych polach zakreślić zasięgi  poszczególnych prób (1-na próbka powinna reprezentować obszar o jednakowym obsiewie, o zbliżonych warunkach glebowych i koniecznie o jednakowej historii nawozowej). Średnia powierzchnia próbki, przy zmiennych warunkach glebowych, kształtuje się na poziomie około 2 ha. Maksymalna powierzchnia próbki  zgodnie z PN-R-04031 nie może przekroczyć 4 ha - patrz „Instrukcje"
 2. Zaznaczone na ZAMÓWIENIU BADAŃ (wypisie z rejestru gruntów lub na mapie), pola wytypowane do pobierania oddzielnych prób należy zanumerować kolejno wzrastającymi numerami, zgodnymi z numerami na woreczkach, w których umieścimy próbki gleby. Jeżeli lokalizacja prób odznaczana jest na wypisie z rejestru gruntów lub mapie - należy  również dołączyć druk szkicu z wypełnionymi rubrykami tj. w zamieszczonej na szkicu tabeli wpisać: kolejne wzrastająco numery prób, ich powierzchnię i rodzaj użytku oraz w odpowiednich rubrykach, dane dotyczące badanego gospodarstwa.
 3. Pobrać próbki za pomocą laski glebowej – zgodnie z  instrukcją pobierania. Próbka do badań (złączone 20-40 próbek pierwotnych) powinna odpowiadać określonym wymogom /m.in. waga/. Należy umieścić ją w czystym woreczku foliowym o numerze zgodnym z numerem na szkicu.
 4. Pobrane próbki wraz ze szkicem pól, zabezpieczonym przed zabrudzeniem i zawilgoceniem w folię, zapakować do reklamówki lub do innego czystego opakowania i przekazać do specjalisty terenowego Stacji.

Zamawianie badań - indywidualne dostarczenie prób /alternatywne/

 1. Sporządzić szkic pól gospodarstwa (2 strony) zawierający położenie pól, z których pobrano próbki do badań. Rolnicy posiadający wypisy z rejestrów gruntów lub dysponują ortofotomapami mogą wykorzystać je do lokalizacji badanych pól (kopie map z zaznaczonymi obszarami, z których pobrano próbki dołączyć do szkicu pól gospodarstwa)
 2. Na poszczególnych polach zaznaczyć obszary, z których pobrano próbki (jedna próbka powinna reprezentować obszar o jednakowym obsiewie, o zbliżonych warunkach glebowych i koniecznie o jednakowej historii nawozowej). Średnia powierzchnia próbki, przy zmiennych warunkach glebowych kształtuje się na poziomie ok. 2 ha. Maksymalna powierzchnia próbki zgodnie z PN-R-04031 nie może przekroczyć 4 ha
 3. Pola wytypowane do pobierania oddzielnych próbek należy kolejno ponumerować, zgodnie z numerami na woreczkach, w których umieścimy próbki gleby. W zamieszczonej na szkicu tabeli wpisać: wzrastająco numery próbek, powierzchnię oraz rodzaj użytku. Uzupełnić również dane dotyczące badanego gospodarstwa.
 4. Pobrać próbki za pomocą laski glebowej - zgodnie z instrukcją pobierania próbek glebowych - 2 strona Zamówienia badań.  Próbka do badań (złączone 20-40 próbek pierwotnych) powinna odpowiadać określonym kryteriom.
  Próbkę umieścić w czystym foliowym woreczku o numerze zgodnym z numerem na szkicu/mapie.
  Próbki dostarczyć osobiście lub pocztą do PUNKTU PRZYJMOWANIA PRÓBEK OSChR w Białymstoku, pokój nr 1 /parter/ - tel. 85 7435841 w.26 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki z próbkami Stacja wystawia zlecenie, które jest przesłane zleceniodawcy do opłaty.

Podanie pełnych danych teleadresowych oraz wyraźne uzupełnienie dokumentów znacząco przyspiesza proces.