16 czerwca 1954 r. Prezydium Rządu podejmuje Uchwałę o utworzeniu stacji chemiczno-rolniczych we wszystkich województwach. Na tej podstawie w sierpniu 1954 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku powołuje pełnomocnika do spraw organizacji Stacji Chemiczno-Rolniczej. W styczniu 1955 r. rozpoczyna się rzeczywista działalność Stacji. Pierwsza siedziba znajdowała się przy Szosie Żółtkowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZN-ROLNICZEJ W BIAŁYMSTOKU

Lata 1955 - 1967

I rotacja badań odczynu gleb oraz zasobności w fosfor i potas. Badaniami objęto 420 tys. ha (70%) użytków rolnych ówczesnego województwa.

Rok 1963

Oddanie do użytku nowego budynku Stacji.

Lata 1968 - 1975

II rotacja badań gleb, w tym od 1969 r. rozpoczęcie badań magnezu przyswajalnego w glebie, a od 1970 r. poszerzenie oferty o  badanie zawartości mikroelementów w glebie (bor, miedź, mangan, cynk) i w dalszych latach o żelazo.

Rok 1972

Powstanie pracowni ogrodniczej.

26 lipca 2000

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwala Ustawę o nawozach i nawożeniu, która w rozdziale 5 powierza stacjom agrochemiczną obsługę rolnictwa.

Rok 2004

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po znowelizowaniu Ustawy nawozowej przez Sejm RP w dniu 2 kwietnia 2004 r. zarządzeniem Nr 17 z dnia 30 kwietnia 2004r. powołuje Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie - Wesołej oraz 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, w tym również Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Białymstoku, określając jednocześnie ich terytorialny zasięg działania.

Rok 2007

10 lipca 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmienił ustawę o nawozach i nawożeniu, która w art. 28 definiuje na nowo zadania okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Rok 2008

Od 2008 roku we współpracy z IUNG-PIB Puławy oraz IMUZ Falenty prowadzone są badania monitoringowe azotu mineralnego w glebie, azotu i fosforu w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby oraz fosforu i siarki w glebie.

Lata 2014-2016
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza uczestniczy w pracach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020